Hoekoem Akherat-Langet (Bantoek Lampaoe),

Hoekoem Akherat-Langet (Bantoek Lampaoe),

Janoeare 06 15, 21.30

Parboeatan yang mangoentoengkan makhloek laen & derey sandere parbanyak & lakoekanlah.
Perboeatan yang maroegekan makhloek laen jangan de lakoekan.

 • Hoekoem pada Alam Speretoeal (Roh) dan Akherat, Samua Alam de ambel dare Dasar Hoekum Abade yaetoe “Jangan maroegekan Makhloek, barekan kababasan” karana pangartean Hoekoem adalah Jangan Maroegekan Makhloek
 • Salaloe bartandak oentoek Kabanaran dalem Kabajekan.
 • Alam Speret/Roh (Alam Kebajekan) maroepakan World of Troeth.
 • Alam Roh/Speretoeal dan alam kahedoepan mampoenyae kasamaan dalam sagala sasoe’atoe oekoeran.
 • Pangoeasaan (Kamampoean) Makhloek (mampoenyae fekeran dan dapet barentarakse, Makhloek dengan Makhloek) yang mamakae alat oentoek mangontrol fekeran, garak dan mangoe’asae tadak de ejenkan oentoek samoea Alam (Mambare kababasan pade Makhloek baek satjara Endefhedoe maoepoen kalompok, tarmasoek masalah Relege’oes).
 • Parjanjean yang de boeat de Alam Speretoeal haroes de Emplamentasekan ka Alam Kahedoepan sahengga samoea Alam manoejoe Kabahagea’an dan Kasajahteraan barsama.
 • Makhloek yang dapet barmaen de Alam Speret (Roh) adalah Makhloek yang mampoenyae Sparet Moerne.
 • Alam Sparetoeal (Roh) maroepakan Alam Kabanaran dalam Kabajekan, dangan damakean sagala sasoe’atoe yang de lakoekan teada Kajahatan.
 • De Alam Kahedoepan tadak mampoenyae Alam Mestes/Mestek.
 • Sagala sasoeatoe Makhloek yang sadah barada de Naraka tadak aken kambale ka Alam Kahedoepan sabaloem salasae manjalane Partanggoeng Jawaban Kahedoepan.
 • Bagean Toeboeh dare Makhloek (Roh/Speret) tadak kakal (tadak baleh tarpaseh dare Roh/Speretnya) karana aken manyatoe dangan Makhloek (Kambaley ka Makhloek yang mangaloearkannya) tarsaboet sasoe’ae dangan Raekarnase tarakher de Alam Kahedoepan.
 • Alam Speret (Alam Kabajekan) maroepakan panoetan dare Alam Kahedoepan, maka yang dapet barmaen de Alam Speret yang mampoenyae Kabajekan sabasar manemal 50% (parsen) satalah de potong Kajahatan. Oentoek Makhloek yang tadak mancoekoepe Kabajekan de Alam Kahedoepannya tadak dapet baroepa/barbantoek Roh, Barada, Barmaen, Malehat, Mandangar, Komoenekase de Alam Roh (Speret, Alam Kabajekan).
 • Tjeptakan Makhloek tadak de-ejen-kan barada de Alam Speret.
 • Bartjenta de Alam Roh mameleke karaterea Kabajekan Manemal 50%.
 • Patoeges panoenjoekkan The Almeghty, tadak baleh tardakwa oentoek de Akherat/Naraka.
 • Patoeges panoejoekkan The Almeghty, manemal Kabajekan 50%. (Jalan Baroeas Dalapan dalem Kabenaran sasoe’ae Kabajekan).
 • Alemen kajahatan manampate Akherat/Naraka.
 • Alam Speret maoepoen Akherat/Naraka tadak mangenal kate katjoeale, samoea tanpe katjoe’ale.
 • Mancatat Makhloek yang dapet barmaen de Alam Speret.
 • Salaloe dan salamanya de teap Raekarnase Mark, Speret of Mark yang bakarja oentoek The Almeghty dan manjaga toeboeh Raekarnase mark.
 • Malaksanekan toegas tanpe mamboeang waktoe oentoek The Almeghty dangan hoekoem yang da-tatap-kan The Almeghty.
 • Mamareksa samoea Makhloek yang dapet barmaen de Alam Speret. Kajahatan de Alam Speret maoepoen yang de pargoenekan oentoek kajahatan, paparangan dan Terores. ( Spetjeal Tjase )
 • Mamastekan, manamoekan dan malakoekankan toegas : Are”, Kloneng, Moetan, Raward (Prasent, Paneshment) , Raentjarnateon, Fhanesh (F. Vanish), Kall (F. Kill), Hall (F. Hell), Sangha. (all world).
 • Teap Makhloek hanye besa mangontrol Toeboeh/Speret melek derenya, tadak de-ejen-kan mangontrol Toeboeh/Speret melek makhloek laen.
 • Speret Moerne (satoe) hanye oentoek satoe Makhloek oentuk satoe toeboeh, satoe alam. (Joen , 20 14, 18.00).
 • Teap makhloek hanye mampoenyae 1 (satoe) Toeboeh/Speret pada 1 (satoe) Alam Kahedoepan yang same, oentoek yang tadak mampraktekkan Jalan Baroeas Dalapan tantang kabanaran (parboeatan benar dan baek) dan manemal 10.000,- Raekarnase (Kreatoere World) oentoek panambahan Speret (+1).
 • Teap Makhloek mampoenyae 1 Jasad, tadak de parkanankan oentoek mameleke labeh dare 1 (satoe) jasad ataoe barpendah dare jasad 1 (satoe) ka jased laen. (Makhloek tadak de-ejen-kan mangontrol labeh dare 1 Jasad/Toeboeh/Speret de Alam manapoen, mampoenyae Jased de Alam Laen, etoe aken barjalan ape adenya tanpa Kontrol Makhloek maskepoen etoe adalah Jasad/Toeboeh/Speret-nya).
 • Mamareksa, mamastekan bahwa makhloek tarsaboet adalah benar toeboehnya (bagean, organ),  boekan kambalekan ka Makhloek (pamelek) toeboeh dan laksanekan toegas salanjoetnya. (De laksanekan dalem sadang (F. Sidang/Pangadilan) tanpa panoendaan).
 • Langet (Akherat) tadak manganal joeal-bale Makhloek pada Alam Speret maoepoen Alam Kahedoepannya.
 • Mangengatkan Makhloek yang mampoenyae Speretoeal (Baek dalam ka-Benar-an) ager malehat parantah (F. Parentah/Pesan/Keharoesan/Wajeb) The Almeghty sabaloem mangambel kapoetoesan masaleh akherat. (Jun 22 14, 05.00).
 • Mamastekan tadak ade Toeboeh/Speret Makhloek yang kaloear masoek ka Alam yang soedah de tantoekan.
 • Mamastekan joemlah Toeboeh/Speret makhloek yang barada pada Alam yang soedah de tantoekan The Almeghty.
 • Mamareksa Toeboeh/Speret Makhloek pade mase lampaoe (Past Kreatoere) dan mambare enformase sacoekoepnya. (lehat parantah The Almeghty).
 • Oentoek Spetjeal Tjase tadak mampoenyae Toeboeh/Speret pada jased bawaan de Alam manapoen, hanye berada de Akherat/Naraka.

 

Larangan pada samoea Alam :

 • Larangan makhloek bar-Neat Jahat mangentep (malehat), soeara, mandangar, mangerem malaloee parantara, marasakan (pangacep, toeboeh) ager dapet mambarekan yang tarbaek dalem kahedoepannya. (Teap makhloek yang malakoekan langsoeng Spetjeal tjase) sahengga pade saetnya langsoeng de tandak. (Raward). Oentoek yang de soeroeh, menta bantoean, tadak aken dapet manamoekan yang de toejoe.
 • Larangan Makhloek mancare tahoe aken Raekarnase Kalaheran sabaloemnya tantang derenya.
 • Larangan Makhloek mambare tahoe sacara langsoeng tantang Makhloek (Berbeda) Raekarnase Kalaheran sabaloemnya.
 • Larangan malakoekan Kajahatan, bage palakoe kajahatan soedah paste 100% tarlaherkan de Alam Benatang satalah panghoekoeman da Naraka. (Spetjeal Tjase, barbada)
 • Larangan Makhloek yang mangatahoe’e Raekarnase dan Kalaheran sabaloemnya oentoek manggoenekan Toeboeh (Jasad yang soedah mananggalkan Alam Kahedoepan, Roh dare banda) tarsaboet oentoek apapoen. (Spetjeal Tjase)
 • Larangan Makhloek manggoenekan Toeboeh (Jasad yang soedah mananggalkan Alam Kahedoepan, Roh dare banda) oentoek apapoen. (Spetjeal Tjase)
 • Larangan Alam Mestek (Alam Ashoera) ke Alam kahedoepan. (Katarangan, Alam Mestek/Ashoera soedah Moesnah akebat Pamboeatnya sandere).
 • Makhloek etoe barbantoek Toeboeh/Speret (Roh) yang soedah da tantoekan The Almehty, ade yang maroebah bantoeknya yang de pargoenekan oentoek kajahatan langsoeng Sadang Akherat. (Spetjeal Tjase).
 • Larangan Roh (Speret/Toeboeh) Antare pada samoea alam. (Lehat Katarangan). Pukul 08.00 Okt 13 14. (Spetjeal Tjase).
 • Larangan mamalah/mamesahkan/mambage Toeboeh/Speret Makhloek oentoek manambah Toeboeh/Speret langsoeng Akherat/Naraka. (Spetjeal Tjase) (Joen, 21 14, 20.30). (Lehat katantoean)
 • Larangan Speret dalam Speret, Kloneng, Moetan (Mamboeat Toebuh/Speret, de tamoekan langsoeng moesnahkan).
 • Larangan mangaloearkan, mamendahkan Toeboeh/Speret dare Toeboeh/Speret Makhloek. (Joen , 19 14, 19.55)
 • Larangan paralatan de Alam Speret dare Alam Kehedoepan. (lehat katantoean)
 • Larangan mamboeat Toeboeh/Speret Makhloek tanpa Toeboeh/Speret Makhloek, Mameleke doea Toeboeh/Speret pada satoe alam (Dasar 1 (satoe) Makhloek, Kloneng, Moetan). (contoh Manoesea mampoenyae 2 toeboeh dan 2 speret yang tarhetoeng 1 (satoe) Makhloek) de Alam Kahedoepan.
 • Larangan mamboeat masen waktoe de samoea Alam.
 • Larangan Makhloek mamanfa’etkan, manampetkan, mangoeasae, mamasoeke, mangontrol, pada Toeboeh/Speret Makhloek laen oentoek melakoekan kajahatan. (Jun 18 14, 16.47)
 • Larangan Makhloek bartampet tanggal pade Toeboeh/Speret Makhloek ataoe Toeboeh/Speret jasad yang boekan meleknya. (Lehat panjalasan). (Joen , 18 14, 16.40)
 • Larangan Makhloek oentoek maroebah-roebah posese bagean/organ Toeboeh/Speret Makhloek laen. (Raward).
 • Larangan manggoenekan Do’ah/Mantra oentoek malakoekan kajahatan. (tarmasoek mamboeat Makhloek melaloe’e Do’ah/Mantra oentoek barkambang beak de Alam Speret)
 • Larangan Makhloek manyamar manjade Makhloek laen yang boekan derenya. (Parsonaleta Makhloek de-tampet-kan de Toeboeh/Speret Makhloek laen).
 • Larangan Makhloek barkambang beak, manambah Toeboeh/Speret dare Toeboeh/Speret pade Alam Roh/Speret. (Lehat Katentoean).
 • Larangan mambawa Toebuh/Speret makhloek yang boekan derenya. (Boekan ka-engen-an Makhloek tarsaboet).
 • Larangan Makhloek malakoekan kajahatan, manangkap, manyakete, manyeksa, manyamboenyekan, Toeboeh/Speret Makhloek laen tanpa parantah The Almeghty. (lehat katantoean).
 • Larangan Nanotek Speret, Tjyborg Speret de samoea alam (Nanotek speret, Tjyborg Speret tadak de-ejen-kan).
 • Larangan oentoek mambawa, manaroeh, mamboeat alat, obat-obatan, par-alat-an, banda ka Alam Speret, bage yang tadak manjalane Jalan Baroeas Dalapan (Kabajekan) , yang da ejenkan 5 Lambar pakaean panggante. (lehat patoenjoek), mampoenyae Kabajekan sabasar manemal 50% (persen) satelah de potong Kajahatan.
 • Larangan manampetkan Parsonaleta derenya pade Makhloek laen barbantoek apapoen.
 • Sateap Larangan de tamoekan palanggaran, langsoeng da tandak ka Makhloek barsangkoetan.

 

Akherat/Naraka :

 • Akherat/Naraka maroepakan bagean World of Troeth.
 • Akherat/Naraka, tarhoekum tadak ada Kontrol Toeboeh/Speret.
 • Patoegas Akherat/Naraka hanye yang da tantoekan The Almeghty.
 • Mamanoem manoeman Paloepa haroes de barekan sampae 110% maloepakan sagala sasoeatoe pada Alam Kahedoepan sabeloemnya oentoek Raekarnase.
 • Prayme Speret Alemen Kajahatan, Spetjeal Tjase samoea de-moesnah-kan malaloe’e Akherat/Naraka.
 • Speret Moerne Alemen Kajahatan yang tarsangkoet Spetjeal Tjase, Raekarnasekan ka Akherat/Naraka.
 • Bage Makhloek yang tarkana Spetjeal Tjase, Toeboeh/Speret Makhloek yang tadak langkap pada Toeboeh/Speret Makhloek tatap laksanekan Raekarnase, etoe maroepakan Kamma dare Makhloek tarsaboet, Toeboeh/Speret Makhloek tarsaboet tadak langkep sahengga mangakebatkan cacet.
 • Mamastekan Toeboeh/Speret makhloek yang mamasoeke Alam yang talah de tantoekan The Almeghty , tadak mameleke katrampelan/kamampoean dan hanye aken kaloear satalah manjalane Raward yang de tarema.
 • Sateap masaleh Akherat/Naraka pada samoea alam, tanpe mamandang kolega (Raja, Pangeran, Poetre, Bangsawen, Rakyet) samoea same dalem hoekoem. (Joen , 22 14, 05.00).
 • Alemen Kajahatan panampetan de Akherat/Naraka. (da tantoekan The Almeghty de sadang).
 • Hoekoeman Spetjeal Tjase oentoek Terores ( Pamboeat, Pamelah, Panyoeroeh, Palakoe , Desease, Terores, Kloneng, Moetan ) Alam Speret maoepoen Alam kahedoepan de samoea Alam. Parbandengan hoekoeman ( 15, 5, hetoengannya de-kale-kan joemlah Makhloek yang de sakete, boenoeh de kalekan dengan Xn) X joemlah Makhloek, n Pangkat hasel malakoekan. dare joemlah X.
 • Dama (Oentoek) manjaga paratoeran langet, mark (apapun Raekarnasenya) tadak akan mangoenjoenge/de-koenjoenge panghoene Akherat/Naraka. (Joen , 23 14, 20.50).
 • Mancatat, marakam teap kageatan Makhloek de samoea Alam.
 • Mamareksa kageatan, Neat Kajahatan Makhloek de samoea Alam. (Lehat Katentoean, Spetjeal Tjase, Enkarnase oentoek makhluoek yang malakoekan Neat Kajahatan (Neat malakoekan Terores soedah tarmasoek kajahatan), Kajahatan pada Alam Speret dangan tadak mampoenyae kamampoean barmaen de Alam Speret).
 • Mamastekan, manamoekan makhloek yang maseh mampoenyae jasad dan soedah saharoesnya Raekarnase oentoek malaksanakan Raekarnase, tanpa panoendaan. (Spetjeal Tjase).
 • Ma-Enkarnase-kan Makhloek yang tadak pantas barada pada Alam Speret. (Spatjeal Tjase).
 • Mamareksa, mamastekan bahwe makhloek tarsaboet adaleh banar baloem parnah Raekarnase, baloem parnah Raekarnase, panggel oentoek sadang dan laksanekan parantah The Almeghty.
 • Mamastekan Makhloek mandapatkan balannya pade sadang kahedoepan, oentoek yang maseh mampoenyae jasad tanpa panoendaan. (Spetjeal Tjase).
 • Mamastekan, mambarekan, Raekarnase pade Makhloek sasoe’ae dangan balan yang de barekan tanpa manoenda.
 • Mamareksa makhloek tadak parnah Raekarnase (Raekarnase de-lakoe-kan oleh Makhloek), (yang malakoekan kajahatan. (Speret {Roh}, Toeboeh) (All World).
 • Mamanggel samoea Makhloek yang tadak parnah mampartanggoeng-jawabkan pade alam kahedoepannya oentoek partanggoeng-jawaban, Hoekoeman langsoeng de barekan yang pantes mandapetkan hoekoeman. (Spetjeal Tjase).
 • Tarhoekoem (Makhloek) pade Akherat/Naraka talanjang boelat, tadak ade Makhloek laen salaen Speret/Toeboeh.
 • Oentoek Akherat/Naraka tadak mamakae Polleng, samoea kepoetoesan tadak dapet de roebah/goegat/pangaroehe/poetoeskan aleh (F. Oleh) yang boekan patoegas Akherat/Naraka. Poetoesan rasme The Almeghty.
 • Makhloek, Toeboeh/Speret yang sadah manenggalkan Alam Kahedoepannya, hanye mampoenyae waktoe 3 x 24 jam. Satelah etoe aken manjade Arweh yang aken moesnah dangan sanderenya satalah 1 x 12 jam. (Speret Moerne soedah de Akherat/Naraka barseap mampartanggoeng jawabkan parboeatannya. (tarmasoek Spetjeal Tjase). Enkarnase, Raekarnase Makhloek hanye malaloe’e 1 (Satoe) jalen Akherat/Naraka. (Yang de tantoekan The Almeghty).
 • Panantoe akan barsalah ataoe tadak, adaleh poetoesan Sadang Akherat/Naraka dan de-Sah-kan The Almeghty. (boekan de tantoekan oleh makhloek apapoen).
 • Spetjeal Tjase tadak aken ada poetoesan dare makhloek, samoea langsoeng The Almighty. (makhloek tadak barhak manantoekan apapoen parehal tarsaboet). (Raekarnase tadak parloe manoenggoe Makhloek yang de-tampet-kan, Parsonaletanya, Prayme Speret kaloear/barseh dare toeboeh Makhluoek de-jahat-e, satjara otomates akan moesnah dare Toeboeh/Makhloek yang de ganggoe ataoe boekan derenya).
 • Bage Makhloek yang tadak parnah Raekarnase (Raekarnase de atoer aleh Makhloek) masoekkan ka Akherat/Naraka oentoek partanggoeng-jawaban kahedoepan de sateap alam kahedoepan yang mangontrol Toeboeh/Speret Makhloek. (Spetjeal Tjase).
 • Mamastekan makhloek mandapetkan balannya pade sadang kahedoepan oentoek yang sadah manenggalkan jasad de alam kahedoepan dan mandapetkan jasad pade alam salanjoetnya. (hanye sakale salanjoetnya haroes malaloe’e kalaheran satalah Raward da jalane) Baby, egg, (kotoran), paroebahan woejoed, pam-balah-an, dan laen laen. (alam Kahedoepan, Alam Speret).
 • Samoea Makhloek haroes Raekarnase satalah manenggalkan Jasad yang de-laher-kan malaloe’e Rahem ataoe taloer, Pambalahan (soedah tadak ade pambalahan), paroebahan woejoed, dan laen laen.
 • Raward oentoek Alam yang de tantoekan The Almeghty, Makhloek aken kaloear pade salasae mase Raward, potong masa Raward ataoe tadak same sakale karana kapoetoesan ade pade The Almeghty.
 • Mamastekan Makhloek Toeboeh/Speret yang manjalane mase Raward, tadak dapet de kaloearkan aleh Makhloek manapoen sabaloem Raward yang de jalane sampae salasae.
 • Alam yang soedah de tantoekan Akherat/Naraka mampoenyae paratoeran yang haroes de ta’et yaetoe : Toeboeh/Speret Makhloek tadak mamparkanankan malehat, barbetjara, mandangar, mangerem (ka Alam laen), barpendah-pendah roeang, bargaboeng dangan Makhloek Toeboeh/Speret laen.

 

Bar-Do’ah-lah dangan

“Mamohon Ejen Yang Maha Koeasa oentoek mangatahoe’e, apakeh banar ataoe tadak Hoekoem tarsaboet?”

Apapoen etoe engatlah salaloe bar-Do’ah oentoek mangatahoe’e, apalage hanye de web, besa saje ada yang sangaja maroebah-roebah.

 • Samoa Parehal “Salah” (Kajahatan) tadak hakan parna aedae da Ahlam. (Parehal lakoe antok maraka “Lakoe Salah”, tadak ponya Moral, Tahoe Hokom tadak Hormat, Tahoe “Banar” tadak lakoe).

Toessday, Mar 29, 2016, 17.10

Sengkawang-Sengapore,

The Oenetary of State The Repoeblek of Endonesea ,

(Nagara Kasatoean Repoeblek Endonesea / Koetaey Kartanagara / Oeneted Kengdom (United Kingdom))

Mark Mamangkey Tjost

Tjoapoetra
Law, Atjordeng Pantjasyla Garoeda. (Kembalay ke bentoek lampaoe, bentoek Baroe “Pancasila” masa datang tadak akan di pakay)

Us with Dalai Lama, Ajahn Brahm Agreed one voice without words “Agama/Allah/Tuhan”, Relied “The Almighty/Yang Maha Kuasa/Thien/Anna/TAO/Yahudi”. (for those who do not believe please immediately ask the Police Station)

Islamic, Catholic, Christian, Pentecostal , Muslimim, Nasharani (Komuniz/Zatan)

The purpose of Facebook to make Social Media in which we can learn together, improve the Quality of themselves on understanding through the Media. (if you are shy of asking questions, you will get lost in your way).

I do not believe in “tuhan or Allah (Sewer)”, which I believe/relied is The Almighty. (In English tuhan, Allah does not exist in the dictionary, I called Sewer) Tuhan / Allah (Bibel/Quran, 80% Fiksi) is the greatest hoaxes in the World.

In Indonesian did not know the word Agama, that there is a teachings of, no origin of the word Agama. In written English is the teaching of religious / belief that.

Use name of Allah / Tuhan, Prayer brothers, not we respon and help. Have to catch them, because they are creatures fraudsters.

Teach / preach / broadcast / carry / propagate teachings by Media Print / Electronics / Radio / Internet use / using name / book, Allah / Tuhan / Agama / ilahi / Jibril / Bible / Quran, at least 10 Years of the Criminal, terraced.

Reason please read (translate to english than translate where Language wanna) :

https://tjoaputra.wordpress.com/2015/07/24/ajaran-bersih-benar-jujur-terbuka-bertanggung-jawab-dan-transparan/

Is my duty as a citizen of the World exhibit at the World’s biggest hoaxes in said that was not prolonged.

If have time please read this Article (must translate to English or other language):

https://tjoaputra.wordpress.com/2015/01/18/mengapa-tuhan-membiarkan-anak-anak-jadi-pelacur/

https://tjoaputra.wordpress.com/2015/04/05/pekerja-seks-bersuara-di-media-sosial/

.

Advertisements

About Tjoapoetra

Suatu perbuatan yang menguntungkan makhluk lain dan diri sendiri maka perbanyak lakukanlah. Suatu perbuatan yang merugikan makhluk lain dan menguntungkan diri sendiri jangan dilakukan. Suatu perbuatan yang merugikan makhluk lain dan diri sendiri maka hindarilah dan jangan dilakukan. Fav : Bernapaslah dengan Cinta, Bernapaslah dengan Kasih, Bernapaslah dengan Kejujuran. Berjalanlah dengan Kebenaran, Berjalanlah dengan Kedamaian, Berjalanlah dengan Kesetiaan. Berusahalah dengan Giat, Berusahalah yang Terbaik, Berusahalah setiap Waktu. Harapan Semua Makhluk Bahagia, Harapan Semua Makhluk Sejahtera, Harapan Semua Makhluk Terlepas dari Penderitaan Dan Sukses Selalu dalam Kebajikan. Pada Tiap Kehidupan : Lakukanlah yang terbaik untuk kebaikan dalam kebenaran apapun yang terjadi pada diri sendiri. Tetap fokus pada Kebajikan sehingga menciptakan Kedamaian, Kebahagian dan Kesejahteraan bagi semua Makhluk.

Posted on March 29, 2016, in Hoekoem Akherat - Langet. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: