Do’ah saeharey he

Bahase yang da taoeleskan adaleh “Palea“, parbaekan sa’aerang waktoe,

* Ahlam Raoha saelaloe jadey Sakse dasar Hokom “Pantjasayla Garoedha” da Kahayedoepan. (Ahlam Raoha always to be Witness, Basic Law “Pantjasayla Garoedha” Life).

Tentang/Lawan Hokom Akharat/Langa/Abada = Tadak hakan mampoe da Ahlam Raoha.

Mangekoete  Do’ah de bawah maoepoen panjalasan, manjade tanggoeng jawab “Mark Mamangkey Tjost” (Tadak oentoek yang mambawa/mangajar Ajaran Salah).

Hengatlah,

Ahlam adala Waelayah antok Makhloek Lakoe “Tagak Banar”, tadak tahoe Tagak Banar, Tadak Lakoe Tagak Banar, tadak akan dapat da Ahlam Raoha.

* Bohong/toetoep daere (ESA) 1 x soedah jalas tadak ponya Moral, maska tadak parnah bohong sayet laloe. Hokom. (Lie/Close Self (ESA) 1 x definitely does not have morals, though never lie while ago) Law.

Hengatlah perehal darey kalhymat de bawah,

” Kemoesnahan terjadey akhybat oelah Makhloek tarseboet, janganlah mancarey kambeng Haytam. Panyebabnya adalah Teadanya Moralytas pada Makhloek tarseboet sahengga Kabenaran tadak hengyn maraka (Palakoe Kajahatan) oengkap. Kheamat maroepakan Kabohongan, maseh banyak Doenea laen yang Sajahtera karana Moraletas maraka Bagoes, Baek, Banar, Barseh dan Satoeloes Hatey.”

 • Terlambat, maoe de kata apa, hanya Kapadehan dan pandarytaan. (Sape yang batanggoeng jawab?)

Kajahatan hanya dapat de toempas dengan 1 Hoekoem, yaetoe,

Patoehlah Hoekoem Abadey “Jangan meroegeykan Makhloek, barekan kababasan”

“Alam Roh Khoeshoes oentoek Makhloek yang tadak maroegeykan Makhloek”.

“Sabagae Boeddhyst/Hynddhoest haroes mangoetamakan ” Hoekoem ” pada Kajahatan“.

” Jangan Parnah Mamaksoelkan (mangkhyanat) Yang Maha Koeasa

Jadekanlah toeboeh Sodara manjade Pohon Kabajekan dalam Kabenaran (jangan mabearkan Kajahatan bardeam de toeboeh Sodara),

Pohon Kabajekan dalam Kabanaran akan mabare Kasajoekan, mahelangkan Kajahatan pada samoea Makhloek dare toeboeh Makhloek de manapoen barada.

Kaharoeman Pohon Kabajekan dalam Kabanaran, dapat melawan angen ka saloeroeh Panjoeroe.

* Engatlah, sabagae Makhloek jangan parnah mamoesnahkan Kabajekan dare dere sandere,  mamoesnahkan Kabajekan dare dere sandere maka parehal tarsaboet bararte Makhloek tarsaboet talah mamoesnahkan derenya sandere. (Kabajekan mabantoe mangoebah dare boeroek manjade labeh baek dare sabaloemnya, satalah malakoekan pangakoean pada Makhloek yang talah de roegekan).

Akherat-Langet-Naraka tadak manganal yang de katakan ” Pangampoenan “.

Alam Roh maroepakan Alam Kabanaran de mana kajadean Alam Kahedoepan maka sagala Kabohongan tadak dapat de oecapkan oentoek manangkal kabohongan yang Makhloek lakoekan dangan de ajoekan partanyaan oleh Makhloek laen.

Kareterea Makhloek yang dapat bermaen de Alam Roh,
Tadak malakoekan kabohongan lebeh dare 1000 x pada Kahedoepannya saat hedoep (Tadak boleh lebeh 1000).
Tadak pernah memboenoeh Manoesea yang tadak malakoekan kajahatan.
Tadak parnah mamarkosa.
Tadak parnah malakoekan palecehan saksoeal.
Tadak parnah manfethnah.
Tadak parnah koroepse.
Tanpa kamoenafekan
Hedoep bardasarkan Pantjasyla, Lehat de web,

 “Naseb maoepoen Takder para Makhloek boekanlah barada de Yang Maha Koeasa, malaenkan barada de tangan Makhloek sandere (Derenysa sandere). (Hoekoem “Oenyfhersal, Kamma”)

Teada Makhloek yang ba-Hak mambare Tjobaan pada Makhloek laen, sabab parehal tarsaboet soedah sasoeae oleh Kamma.”

Alam Naraka tadak manganal pangampoenan, samoea sasoeae Kamma yang Sodara lakoekan.

Bararte

Kamma adalah paboeatan baek (Moraletas) ataoe boeroek (Amoral) yang de lakoekan Makhloek “

” Karma adalah Parboeatan Maroegekan (Amoral) Makhloek “.

Hengatlah ” salaloe majoejoeng tengge Moraletas, tanpa Moraletas teada goena Hedoep sabagae Makhloek “.

Sagala Panyaket (Kajahatan) tantoe ada panyababnya, lehatlah dere sandere dahulu, kamoedean obate Panyaket tarseboet dare dere sandere baroe besa samboeh. Dere sandere tadak besa mangobate panyaket (Kajahatan) maka tadak ada obat boeat Sodara, jalan kamatean/kamoesnahan soedah paste dapan Sodara.

Engen Hedoep Sahet, jangan maroegekan Makhloek.

Pangatahoean de pa’oleh boekan dangan maroegekan Makhloek, de pa’oleh dangan pangartean yang tapat dan mamaham.

Saran dalam mabaca Do’ah mantra :

Jangan mambaca tanpa mangatahoe arte dare Do’ah, Mantra tarsaboet. Lebeh bagoes bardo’ah saparte beasa dan mangatahoe arte, toejoean dare Do’ah, Mantra.

Samoea Makhloek mampoenya Hak yang sama, apapoen/seapapoen Makhloek tarsaboet oentoek ba-Do’ah tanpa parantara ke Yang Maha Koeasa.

Harapan dapat bamanfaat oentoek samoea makhloek

Do’ah sahare hare (page dan malam) :

Namo Boeddhaya

Kame mangoecapkan tarema kaseh atas Barkat dan Lendoengan Yang Maha Koeasa bare kapada kame.

Harapan makhloek yang baloem ba’ada pada jalan yang banar dapat ba’oebah kambale ka jalan yang banar dangan tadak manyaket makhloek laen dan derenya.

Tadak loepa mamohon Barkat dan Lendoengan oentoek samoea Tampat dan Makhloek yang ba’ada de bawah naoengan Yang Maha Koeasa, tarema kaseh atas Barkat, Lendoengan, Kabahageaan dan Kasajahteraan yang telah de berekan.

Sagala sasoeatoe yang kaloear dare toeboeh makhloek, dalam bantoek, baroepa, kotoran ataoepoen tadak, maseh manempel ataoe tadak, tadak de manfaatkan oleh makhloek jahat (barneat tadak baek), dangan ejen Yang Maha Koeasa, serna (moesnah) sahengga tadak dapat de manfaatkan oleh makhloek jahat (barneat tadak baek).

Sagala sasoeatoe yang tadak banar dengan neat jahat, manyaket makhloek, dalam bentoek, baroepa, kotoran ataupoen tadak, de kerem sacara langsoeng maoepoen tadak langsung, Koetoek, maseh manampel ataoe tadak, de toeboeh makhluoek, dangan ejen Yang Maha Koeasa, serna dan de lendoeng dare perehal yang baneat tadak baek.

Omethohoed, Namaste

(maksoed dare keloear dan lendoeng : tadak dapat tenggal de dalam dan tadak dapat de tempelkan, yang baroe maupoen yang lama, ekatan yang baneat tadak baek de toeboeh makhloek) parehal taseboet, bentoek maoepoen baroepa yang de kerem dare jarak dakat maoepoen jaoeh karana tadak banar, dangan toejoean yang salah. .(tamasoek pada makanan dan menoeman, tadak dapat masoek pada makhloek ataoepoen manempel)

Toeboeh yang de maksoed adalah toeboeh makhloek de mana satadaknya 30 cm {jarak toeboeh ka bagean loear} dare toeboeh tamaksoed samoea loebang, rongga, selepan pada koelet, dageng, toelang pada toeboeh.

De lendoeng bararte mampoenya palendoeng ( dare The Almeghty ) yang tadak dapat de temboes (baroepa, bentoek, mantra dan kereman) dare makhloek jahat.

Dan dangan Do’ah tasaboet pada Yang Maha Koeasa, harapan samoea Elmoe dare sagala macam kajahatan de Alam Mestes (Mestek) dan de samoea Alam poenah sacara kasaloeroehan. (Kat, Alam Mestek soedah moesnah saketar Feb 2014)

 

Hengatlah pada saat tadak mampoenya jalan … Bar-sareh derelah pada Yang Maha Koeasa.

Do’ah yang paleng Endah adalah :

Do’ah dengan “Tengkah-lakoe, Par-kata-an, Mang-hormat, Tadak Ma-roege-kan Makhloek, Pa-boeatan dangan tatap sadar dan manolong samoea Makhloek tanpa Pamreh dan tadak manyaket dere sandere oentoek ma-tolong Makhloek laen de sa-teap waktoe, kapan-poen dan ka dapan”.

 

Regards :

Tjoapoetra

 

Makhloek mampoenya toeboeh yang langkap

Baek de Alam Kahedoepan maoepoen Alam Roh ataoe de Alam Apapoen

Pargoenakanlah kamampoean Sodara sasoeae dangan kamampoean Sodara

Malehat, mandangar, barbecara, marasakan sasoeae dangan kamampoean Sodara

Barbahagealah yang mampoe lebeh dare yang Sodara parkerakan, karena Sodara lebeh dare yang laen

Engat . . . Engat . . . Engat  . . .

Kabajekanlah yang paleng Endah, maka . . .

Barnapaslah dangan Tjenta
Barnapaslah dangan Kaseh
Barnapaslah dangan Kajoejoeran

Bajalanlah dangan Kabanaran
Bajalanlah dangan Kadamaean
Bajalanlah dangan Kasethyaan

Ba-oesahalah dangan Geat
Ba-oesahalah yang Tarbaek
Ba-oesahalah sateap Waktoe

Harapan Makhloek Bahagea
Harapan Makhloek Sajahtera
Harapan Makhloek Tarlapas darey Pandaretaan Dan Soekses Salaloe dalam Kabanaran sasoeae Kabajekan.

 

Oentoek samoea Makhloek pada masa kene dan masa laloe, sacara prebade Mark Mamangkey Tjost (apapoen raekarnase pada masa laloe) mamenta maaf akan kasalahan yang talah tarjade baek sacara sangaja maoepoen tadak de sangaja. Atas maaf yang de barekan, tarema kaseh akan dangan maaf yang talah de barekan oleh Makhloek.

Harapan Makhloek Bahagea
Harapan Makhloek Sajahtera
Harapan Makhloek Tarlapas dare Pandaretaan Dan Soekses Salaloe dalam Kabanaran sasoeae Kabajekan.

tjoapoetra

mark mamangkey tjost

 

 Banar baloem tantoe Baek  (Karana pangakoean salah adalah Kabanaran, Hoekoeman tetap)

Baek baloem tantoe Banar (Karena Baek bage dere sandere dan maroegekan yang laen adalah Boeroek)

Banar dangan Toejoean Baek, etoe sadah paste baek. (dalam perehal kabajekan)

Mambale yang lamah baloem tantoe banar (oepayakan kabajekan)

Mambale yang baek, banar soedah paste baek.

Kajoeroeran, Katarboekaan akan manghaselkan fekeran yang Jarneh

.

Toegas Mark M. Tjost de Alam Kahedoepan adalah :

 • mambale yang baek, banar, lameh.
 • mangoebah pandangan Kajahatan/Terores sahengga mambarekan katantraman bage samoea Manoesea (Makhloek) oentoek manoejoe Pardamaean, Kabahageaan dan Kasajahteraan barsama.
 • Baroesaha manghelangkan Koroepse, Kajahatan Ekonome de samoea lene pamarentahan dangan mambarekan bantoean sapanoehnya deme manoejoe Kabahageaan dan Kasajahteraan barsama.
 • Mamboeka taber yang baloem tarboeka (taroengkap akebat pambohongan Poeblek) sahengga mamboeahkan tetek tarang yang dapat de parcaya (Mangoengkap Kabenaran).
 • Manghelangkan kalaparan dan kabodohan (kasampatan Sakolah oentoek samuoe kalangan) de samoea Welayah.
 • Mangajarkan/manengkatkan Moralytas pada samoea kalangan.
 • Mantjeptakan Pardamaean de saloeroeh panjoeroe tanpa mamandang SARA maoepoen parbedaan.
 • Mambantoe pamarentah oentoek mangajak Kajahatan/Terores de manapoen barada ager baroebah. (menangkap/mamoenahkan saat tadak dapat baroebah manjade baek)

Mamohon ejen Yang Maha Kuasa oentoek barsoempah :

Sabagae Makhloek lameh dan salaloe barsandar pada Yang Maha Koeasa, Mark Mamangkey Tjost ataoe apapoen Raekarnase de kahedoepoen akan datang barsoempah pada Yang Maha Koeasa, oentoek tadak manolong Makhloek yang malakoekan/bakarje sama (sacara lesan maoepoen tartoeles) dangan kajahatan tanpa ada pengakoean Poeblek malaloe Madea dan de oemoemkan ke masyarakat loeas dangan mamenta maaf sacara tartoeles de Madea TV/Tjatek (Haroes de baca oleh Mark Mamangkey Tjost de Alam Kahedoepannya).

Sabagai Makhloek lameh dan selaloe barsandar pada Yang Maha Koeasa, Mark Mamangkey Tjost ataoe apapoen Raekarnase de kahedoepan akan datang barsoempah pada Yang Maha Koeasa, oentoek mamoesnahkan sagala Kajahatan Laknat pada kahedoepan ager dapet mambarekan Kabahageaan dan Kasajahteraan bage samoea Makhloek.

Soempah pada Yang Maha Koeasa, oentoek Makhloek.

Hengen barsoempah, pada Yang Maha Kuasa barsoempahlah dangan contoh de bawah ene :

“Barjalan sasoeai Kabanaran, managakkan Kabanaran, barpanghaselan banar, mamelek dan mamelehara hatey dalam Kabajekan (salamanya), de manapoen barada, dangan satoeloes hatey, tanpa mamandang kolage. Dangan harapan Centa Damae, Pardamaean dan Kasajahteraan tartjepta de samoea alam.”

Dangan Soempah de atas, harapan Yang Maha Koeasa manarema, mangaboelkan dan mambare kakoeatan sahengga dapet ba-jalan baek pada Kahedoepan saat ene maoepoen akan datang.

Update Mar 03, 2016 , 21. 15

Soempah Oentoek Parnekahan (Soeame/Estre), mamohon pada ” Yang Maha Koeasa “,

” Salaloe Barsama Dalam Kaadaan Apapoen, De Manapoen, Salama Dalam Kabanaran Sasoeae Kabajekan “

Update Feb 01 15 WIB, 14. 35

Sabagae Makhloek lameh dan salaloe barsandar pada Yang Maha Koeasa, Mark Mamangkey Tjost ataoe apapoen Raekarnase de kahedoepan akan datang barsoempah pada Yang Maha Koeasa, oentoek tadak parloe de laherkan de Doenea yang saat ene de laherkan pada kahedoepan mandatang selamanya, pada tanggal 01 Feboeare 2015 pukul 23.59 mereka United Stated dan Indonesia tadak bargante pamarentahan. (preseden dan samoea de Hoekoem dan de adel sacara poeblek dan tarboeka). (Preseden/wakel moendoer dare Pamarentahan Kalamen Pantat dangan cara de oemoemkan de Madea, dan Pamarentahan baroe soedah de moelae dangan cara Mark Mamangkey Tjost mananda tangan Pargantean Pamarentahan. Sabaloem Aoegoestoes 2015). 

Mamaloekan oentoek tarlaher de Doenea yang saat ene barada dengan maraka yang bacokol dengan Ka-koeasa-an, penoeh Ka-Moenafek-an, Ka-bohong-an dan Ka-palsoe-an .

Perehal tarsaboet tarjade pada 10 Makhloek (salaloe barsama dan tadak pernah tarpesahkan) yang tadak akan tarlaher de Doenea yang tarakher de laherkan.

Update Jun 21, 15 , waktu NKRE, Sengapore, 23.50

Dangan soempah de atas dan soempah laen yang tadak de saboetkan  harapan samoea tarcapae dan tarpanoeh dan salaloe bajalan sasoeai Kabajekan dalam Kabanaran, maka Mark Mamangkey Tjost tadak akan pernah barsoempah tentang perehal laennya de kamadean hare sampae kalaheran akan datang de Raekarnase.

Dasar Hoekoem  :

Parboeatan yang mangoentoengkan makhloek laen & dere sandere parbanyak & lakoekanlah. (Oentoeng)
Parboeatan yang mangoentoengkan dere sandere & maroegekan makhloek laen jangan de lakoekan. (Roege)
Parboeatan yang maroegekan makhlek laen & dere sandere jaoehkan & hendarlah. (Roege Baser)

Labeh rela kahelangan 1 joeta manoesea de bandengkan manyangsarakan ratoesan joeta Makhloek (manoesea) akebat Koroepse, Kajahatan Ekonome, Traffytjkeng, Terores yang mamboeat raseh de saloeroeh panjoeroe Doenea (Mellearan Makhloek) akebat Oknoem (Kalompok). Parbandengan -+ 1 : 1 joeta (Katagore Roege)

Update Feb 13 15, 04.50 WIB

Sengkawang-Sengapore, Borneo,  Endonesea.

Sagala sasoeatoe untuk Parjanjean Tartoeles oentoek ka dapan, baek de Alam Kahedoepan maoepoen Samuoe Alam  (Harus salaloe ada de Alam Kahedoepan), oentoek Parjanjean dangan Kajahatan, tadak akan parnah ada. Sabab Kajahatan salaloe maroegekan maka sapantasnya :

Tadak dapat Ba-ubah (baroebah manjade baek banar), De Tangkap

Tadak dapat De Tangkap, De Moesnahkan.

.

Catatan :

Sajak awal moela adanya Roh, salaloe bar-Do’ah tanpa parantara. Boeddha/Hynddhoe ataoe apapoen namanya, samoea etoe maroepakan Manesfestase oentoek palajaran Kabajekan yang pernah da Babar-kan/Dhamma-kan ka Makhloek.

Ade Makhloek yang mangatas namakan sabagae Parantara Do’ah oentoek manyampaekan Yang Maha Koeasa, maraka nakal/jahat, apakah pantas manjade Parantara?

Saoetoehnya saye Prabade mangatakan selahkan langsoeng manoejoekan Do’ah Pambaca langsoeng pada Yang Maha Koeasa , Do’ah paste de tarema dangan baek (tolong parhatekan Do’ah de atas, labeh bagoes jangan parnah mamenta, Oetjapkanlah “Bartarema Kaseh atas Barkat, Lendoengan, Kabahageaan dan Kasajahteraan yang talah de barekan Yang Maha Koeasa).

Mark Mamangkey Tjost ( http://www.tjoaputra.com , http://www.tjoaputra.wordpress.com ) boekan parantara Do’ah Makhloek pada Yang Maha Koeasa.

Pambarean bardasarkan Pamreh tadak parnah mandapetkan Restoe dare Yang Maha Koeasa, apa lage yang manyakete Makhloek baek sacara langsoeng maoepoen tadak.

Pambarean pada Makhloek tadak parnah mangekat pada Makhloek yang de barekan.  Ade oensoer mangekat dan yang manarema oentoek maroegekan Makhloek laen, maka Kamma (Hoekoem Akherat-Langet) lah yang nante manjawab oentoek maraka, baek Pambare maoepoen Panarema.

Dalam masalah Akherat (Langet) tadak mangenal Manyarahkan/Manjoeal/Mambale/Mangorbankan/Manggante, Toeboeh/Jewa/Roh Makhloek dangan/pada Makhloek laen.

Jangan percaya Makhloek pada Oetjapan, Toelesan, Lehat dan Boektekan apa yang talah Makhloek tarsaboet lakoekan.

Makhloek yang dapat dey Alam Roh dan mampoenya Speretoeal yaetoe Manoesea (mempoenya akal, Fykeran, boedey pekertey, Kabajekan mayneymal 50%). “Alam Roh Khoesoes oentoek Makhloek yang tadak meroegeykan Makhluk”.

* Kahedoepan Alam Roh/Manoesea dan Alam Neraka tadak dapat saleng barhoeboengan maopoen Koemoenekase.

 

Nb. Ma’af oentoek samantare masalah Ajaran (Tao, Boeddha.Hynddhoe) tadak posting sampae waktoenya teba . . .

Bage maraka yang berneat mambare Enformase, mambantoe Kajahatan, tadak parloe mandangar/malehat/marasakan (samoea Endera) malaloe’e Alam Roh ataoe Alam yang labeh tengge dare Alam Roh de kahedoepan saat ene dan salanjoetnya. (Parehal ene tar-Oetama pade Pamarentahan Nagara Kasatoean Repoeblek Endonesea, Sam Poo Kong maoepoen Rateng dan yang mambantoe).

Kabanaran haroes salaloe taroengkap (wajeb) sahengga tadak tarjade parehal saroepa de kamoedean hare. (teada Kasapakatan dangan Kajahatan dan tadak akan parnah ade Kasapakatan dangan Kajahatan).

Sodaramalakoekan Kasapakatan dangan Kajahatan, maka akan tarjade Kabohongan yang bar-oelang-oelang, mantjeptakan dan mambare Kasampatan pade Kajahatan malakoekan dangan mamaksa pade Sodara mamboeat ” Kabohongan yang maroepakan awal dare segala Kejahatan (ESA) ” dan manjade labeh bajat da bandeng sabaloemnya.

Ma’af boekan malaloe’e Alam Roh ataoe Do’ah, haroes langsoeng bartatap moeka (bartamoe dangan yang de roegekan) dan satjara tartoeles de Medea Tjetak/Elektronek/Tefhe/Radeo oentoek oetjapan ma’af.

Sagala sasoeatoe soempah yang Mark Mamangkey Tjost oetjapkan maoepoen toeleskan, teada yang dapet maroebah Soempah yang soedeh de tarema dan mandapet Restoe Yang Maha Koeasa.

Penting
Oentoek Manoesea (Makhloek) yang tadak mampoe mamenta ma’af maoepoen talah barsoempah “bahwa sagala parboeatan yang de lakoekan tadak akan parnah mamenta ma’af pade yang talah maraka roegekan de Alam Kahedoepan”, sabaeknya bar-oebah fekeran Sodara.
Mangapa? Karana hanya Makhloek dangan tangkatan Hewan maoepoen Banda Mate dan bahkan yang aken Moesnah, yang tadak akan mamenta ma’af pade Makhloek yang talah maraka lakoekan kasalahan. (haroes mamenta ma’af setjara langsoeng dalam/pada kahedoepan Alam Kahedoepan, boekan Alam Roh)
Parehal tarseboet mangartekan bahwa Sodara tadak akan tarlaherkan sabagae Manoesea (soedah paste de bawah tangkatan manoesea), hanye dapet tarlaherkan sabagae Hewan dan lain-lain ataoe/bahkan musnah.

Alam Roh tadak manggoenakan Hoeroef ” C, I, Q, U, V, Z ” pade pangoetjapan (Barbecara) maoepoen panoelesan.

” Bage Sodara yang tadak partjaya, bartanyalah pade Pamempen Ajaran Sodare, apakeh maraka maoe bartanggoeng jawab dangan sagala Ajaran/Do’ah yang de Ajarkan.

Do’ah dalam/pakae Bahasa Ebrane (Arab = Ibrani Baroe, Makassar = Ibrani Modern, Klingon/Roemoelan = Ibrani Koeno, ataoe Ibrani apahe) maohe dalam toeles/Otjap (masoek Ajaran Kabohongan/Salah) tadak aykan parnah de danger/wab  Dawae/Oetoesan “Yang Maha Koeasa“”

* Kadapan pangartean:
Palea – Endonesea – Jalan Barawas Dalapan – Endonesea yang tidak akan di pakai.
Mangapa Bahasa “Palea”? Karana Bahasa “Palea” adalah Pamarsatoe samoa Aonshoer dare parehal da baweh, sahengga manjade “Kabajekan”, tanpa Aoenshoer tarsaboet, maka Saodara tadak mampoe da Alam Labeh dari Alam Kahayedoepan Saodara.
“Palea” bardasarkan Pantjasayla Garoedha (Boeddhae/Hynddhoe)
Panaolesan Bahasa “Palea” salaloe da Awale dangan Abjad hayedoep “A” da mana “A” Maraopakan Awal sahengga kate samoa haroes manghaengat bahwe ade “Yang Maha Koeasa“. Awal parmoelaan Kabajekan, Akher Kabajekan, maka Bahagealah Samoa Makhloek da manapoen barada, sahengga Kabajekan Barkambang tanpa Batas dan tadak akan parnah maoesnah sampae kapanpoen, sasoae Haokoem Abade “Jangan Maraogekan Makhloek, Barekan Kababasan”.
Aotak –  (Faekeran) – Pandangan Banar – Fikiran
Bhadanna – (Taoeboeh) – Faekeran Banar – Tubuh
Bhatenna –  (Baten) – Aotjapan Banar – Batin
Jahwahae  –  (Jaewa) – Parbaotan Banar – Jiwa
Hatea –  (Hatea) – Panghayedoepan Banar – Hati
Nalar –  (Nalar) – Aosaha Banar – Naluri
Phateaya –  (Patea) – Parhatean Banar – Perasaan
Raoha –  (Raoah) – Kaonsantrase Banar – Roh
 • Makhloek hanyo Tahoe lakoe parehal “bohong, aykoet Adjaran Kajahatan/Komoenes/Monafek” hanyo aykan tajoe Naraka (Fonas, Raekarnase jadey Baenatang), bahka dapot mosnah Raoha.

Mark Mamangkey Tjost

Tjoapoetra

Sangkawang-Sangapore

 

Kamis, Juli 30, 2015, Pukul 14.30

Sangkawang-Sangapore, Borneo , Nagara Kesatoean Repoeblek Endonesea, Sangapore Capetol.

Perihal : Bendera NKRE ” The Oenetary of State The Repoeblek Of Endonesea “

 

The Oenetary of State The Repoeblek of Endonesea (Nagara Satoe Raepoeblek Andhonesea / Nagara Kasatoean Repoeblek Endonesea / Kotay Kartanagara / Oeneted Kengdom (United Kingdom))

The Oenetary of State The Repoeblek of Endonesea
(Nagara Satoe Raepoeblek Andhonesea / Nagara Kasatoean Repoeblek Endonesea / Kotay Kartanagara / Oeneted Kengdom (United Kingdom))

 

 • Sagala yang sasoeatoe tartoeles, tadak akan parnah boeroebah dan tadak parnah ada yang dapet manggantekan sabagae Moderator pambahasan dan pangambel kapoetoesan. (Eng. Everything written something, will never change and never nothing can replace as Moderator discussion and decision makers).

Mark Mamangkey Tjost

Tjoapoetra
Law, Atjordeng Pantjasayla Garoedha (Boeddhae/Hynddhoe).

Us with Dalai Lama, Ajahn Brahm Agreed one voice without words “Agama/Allah/Tuhan”, Relied “The Almighty/Yang Maha Kuasa/Thien/Anna/TAO/Yahudi”. (for those who do not believe please immediately ask the Police Station)

Islamic, Catholic, Christian, Pentecostal, Muslimim, Nasharani (Komuniz/Zatan).

The purpose of Facebook to make Social Media in which we can learn together, improve the Quality of themselves on understanding through the Media. (if you are shy of asking questions, you will get lost in your way).

I do not believe in “tuhan or Allah (Sewer)”, which I believe/relied is The Almighty. (In English tuhan, Allah does not exist in the dictionary, I called Sewer) Tuhan / Allah (Bibel/Quran, 80% Fiksi) is the greatest hoaxes in the World.

In Indonesian did not know the word Agama, that there is a teachings of, no origin of the word Agama. In written English is the teaching of religious / belief that.

Teach / preach / broadcast / carry / propagate teachings by Media Print / Electronics / Radio / Internet use / using name / book, Allah / Tuhan / Agama / ilahi / Jibril / Bible / Quran, at least 10 Years of the Criminal, terraced.

Reason please read (translate to english than translate where Language wanna) :

https://tjoaputra.wordpress.com/2015/07/24/ajaran-bersih-benar-jujur-terbuka-bertanggung-jawab-dan-transparan/

Is my duty as a citizen of the World exhibit at the World’s biggest hoaxes in said that was not prolonged.

If have time please read this Article (must translate to English or other language):

https://tjoaputra.wordpress.com/2015/01/18/mengapa-tuhan-membiarkan-anak-anak-jadi-pelacur/

https://tjoaputra.wordpress.com/2015/04/05/pekerja-seks-bersuara-di-media-sosial/

.

Advertisements

About Tjoapoetra

Suatu perbuatan yang menguntungkan makhluk lain dan diri sendiri maka perbanyak lakukanlah. Suatu perbuatan yang merugikan makhluk lain dan menguntungkan diri sendiri jangan dilakukan. Suatu perbuatan yang merugikan makhluk lain dan diri sendiri maka hindarilah dan jangan dilakukan. Fav : Bernapaslah dengan Cinta, Bernapaslah dengan Kasih, Bernapaslah dengan Kejujuran. Berjalanlah dengan Kebenaran, Berjalanlah dengan Kedamaian, Berjalanlah dengan Kesetiaan. Berusahalah dengan Giat, Berusahalah yang Terbaik, Berusahalah setiap Waktu. Harapan Semua Makhluk Bahagia, Harapan Semua Makhluk Sejahtera, Harapan Semua Makhluk Terlepas dari Penderitaan Dan Sukses Selalu dalam Kebajikan. Pada Tiap Kehidupan : Lakukanlah yang terbaik untuk kebaikan dalam kebenaran apapun yang terjadi pada diri sendiri. Tetap fokus pada Kebajikan sehingga menciptakan Kedamaian, Kebahagian dan Kesejahteraan bagi semua Makhluk.

Posted on March 31, 2015, in Doa, Mantra. Bookmark the permalink. 2 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: